Runners are seen during The International Jerusalem Marathon. March 16, 2011. Photo by Yoav ari Dudkevitch / Flash90 *** Local Caption *** ñôåøè
øéöä
îøúåï éøåùìéí
øöéí
æéðå÷
äæð÷ä